Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami .

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2024-02-01
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-05

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Kinaole Sp z o. o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Sadowski, grzegorz.sadowski@amu.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Novum

Adres: al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Kierownik budynku: mgr Konrad Jacek (email: konrad.jacek@amu.edu.pl , tel. 61 829 3735)

Opis: W pobliżu wejścia do budynku (ok. 5m) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: na parkingu wewnętrznym przed głównym wejściem do budynku od ul. Powstańców Wlkp.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • posiada schody, natomiast pochylnia ulokowana jest od innej strony budynku znajduje się od strony ul. T. Kościuszki – wejście główne do biblioteki Filologicznej Novum
 • Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku 0 do bloku C, aby pokonać schody( 4 stopnie + 4 stopnie) z poziomu 0 (hol główny) do wind, które jeżdżą od poziomu -1 do 6 blok A, oraz poziom -1 do 5 blok B, należy skorzystać z podnośnika przyschodowego znajdującego się między blokiem C a B i A

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami

1 toaleta parter (hol główny) blok B,

1 toaleta parter (hol główny) przy windach blok A, oraz w

1 toaleta na każdym piętrze w bibliotece filologicznej.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • Zainstalowane w salach pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • Tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal,
 • Ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pracowni, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

Portiernia:  61 8 29 37 36

Collegium Heliodori Święcicki

Adres: Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Kierowniczka budynku: mgr Anna Kołodziejczak, annan@amu.edu.pl , tel. 61 829 12 34

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu od ul. Grunwaldzkiej znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełno sprawnościami – ok. 30m od wejścia.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane (z poziomu 0 obok głównego wejścia),
 • budynek posiada drugie wejście od podwórza, gdzie znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, umiejscowione ok. 20m od automatycznie otwieranych drzwi do windy.

Wewnątrz budynku:

 • znajduje się 8 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami na poziomach od  -1 do 2 piętra,
 • znajdują się windy z komunikatem głosowym, ale bez przycisków z alfabetem Braille’a, które obsługują prawie wszystkie poziomy i części budynku.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • zainstalowane w salach 024a i 024b oraz na auli pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a zainstalowane na drzwiach do sal.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Budynek nie posiada swojej strony internetowej. W obiekcie znajdują się różne biura oraz wydziały posiadające własne strony internetowe.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 12 30