Przejdź do treści

Wsparcie procesu studiowania

Wsparcie procesu studiowania

Racjonalne dostosowania procesu kształcenia

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego

Studenci z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z trudności natury zdrowotnej oraz ze zdiagnozowaną głęboką dysleksją, którzy chcą uzyskać dostosowanie egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego, który odbędzie się we wrześniu powinni zgłosić się do psychologicznego konsultanta najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2024r. Po odbyciu konsultacji i zapoznaniu się z odpowiednią dokumentacją psychologiczny konsultant wyda stosowne rekomendacje dotyczące egzaminu. Kontakt do psychologicznych konsultantów jest dostępny na naszej stronie internetowe.

Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RD) przysługują każdemu studentowi i doktorantowi UAM z niepełnosprawnością lub neuroróżnorodnością lub w złym stanie zdrowia, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich lub kierownika szkoły doktorskiej swojej jednostki.

Kto może się do nas zgłosić.

 1. Osoby z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego (np. cierpiące na depresję, stany lękowe, fobie społeczne itp.)
 2. Osoby ze spektrum autyzmu
 3. Osoby posiadające opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 4. Osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 5. Osoby z ADHD/ ADD
 6. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe
 7. Osoby z niepełnosprawnością ruchową
 8. Osoby niewidome i słabowidzące
 9. Osoby g/Głuche i słabosłyszące

Osoby te w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach, w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń, czy w zakresie prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Wsparcie, jakie można otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.

 

 

 1. Zmiana sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez odrobienie nadliczbowych godzin absencji w wyniku spraw związanych z niepełnosprawnością)
 2. Możliwość korzystania w trakcie zajęć i/lub egzaminu z pomocy osób wspomagających, np. tłumacza języka migowego, stenotypisty, lektora lub asystenta dydaktycznego
 3. Możliwość stosowania alternatywnej formy zapisu na użytek własny i/lub korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: dyktafonów, komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, oprogramowania udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych oraz urządzeń tłumaczących w czasie rzeczywistym (konieczne jest poinformowanie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć), w trakcie nauczania zdalnego możliwość nagrania zajęć z użyciem systemu Microsoft Teams
 4. Możliwość udziału w lektoratach języka angielskiego w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych
 5. Możliwość udziału w lektoratach dla studentów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi
 6. Możliwość korzystania z zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej
 7. Inne (po uzgodnieniu z Psychologicznym konsultantem ds. trudności w procesie studiowania).

 1. Zmiany terminu zaliczenia/egzaminu
 2. Zmiany formy egzaminu/zaliczenia (z ustnej na pisemną lub odwrotnie)
 3. Wydłużenia czasu trwania egzaminu/zaliczenia (o 50% czasu podstawowego)
 4. Zmiany organizacji sesji egzaminacyjnej
 5. Możliwość przygotowania pisemnego konspektu odpowiedzi w czasie egzaminu ustnego
 6. Możliwość korzystania z krótkich przerw podczas egzaminu
 7. W przypadku egzaminów o obszernej treści możliwość rozłożenia ich na częśc
 8. Możliwość korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, oprogramowania udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych
 9. Możliwość wypełniania arkusza odpowiedzi sporządzonego w alfabecie Braille’a
 10. Możliwość wypełniania arkusza odpowiedzi w powiększonym druku
 11. Możliwość korzystania z pomocy osób wspomagających, np. tłumacza języka migowego, asystenta akademickiego
 12. Inne (po uzgodnieniu z Psychologicznym konsultantem ds. trudności w procesie studiowania)

 1. Umów się za pośrednictwem kalendarza internetowego lub mailowo/telefonicznie na spotkanie z Psychologicznym Konsultantem.
 2. Przed spotkaniem przygotuj orzeczenie i/lub dokumenty potwierdzające stan zdrowia.
 3. Na spotkaniu z psychologicznym konsultantem przygotujesz wniosek o racjonalne dostosowania.
 4. Wniosek złóż do prodziekana ds. studenckich i kształcenia swojego wydziału.
 5. Po otrzymaniu decyzji od dziekana powiadom swoich wykładowców o przyznanych adaptacjach – masz na to 14 dni.

Powiadamianie wykładowców o przyznanych adaptacjach

 

 1. Po otrzymaniu zgody na RD należy osobiście powiadomić swoich wykładowców o przyznanych adaptacjach w ciągu 14 dni.
 2. Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami może powiadomić prowadzących zajęcia wyłącznie na podstawie pisemnej prośby studenta/ doktoranta – w takim wypadku należy dostarczyć do Biura listę prowadzących zajęcia w danym semestrze oraz aktualizować ją na bieżąco.
 3. Wskazane jest także, aby wniosek o Racjonalne Dostosowania składać na początku semestru. Jednak, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach pojawi się konieczność adaptacji procesu studiowania trakcie semestru. Procedura ubiegania się o Racjonalne dostosowania oraz wzór wniosku są takie same na wszystkich wydziałach UAM. Wynika to z Zarządzenia Rektora Nr 53/2012/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.(rodzaj pliku: doc, rozmiar pliku: 60MB) Plik otworzy się w nowej karcie lub zostanie pobrany na twoje urządzenie w zależności od ustawień przeglądarki.

 

 

Psychologiczny Konsultant ds. procesu studiowania

Osobą wydającą zgodę na Racjonalne dostosowania jest prodziekan ds. studenckich danego wydziału lub kierujący szkołą doktorską na podstawie rekomendacji przygotowanych przez Psychologicznego konsultanta ds. procesu studiowania.