Przejdź do treści

Stypendia dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendia dla osób z niepełnosprawnościami

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje i składa Wniosek w USOSweb. Zasady korzystania z USOSweb dostępne są w serwisie Uczelni. Sposób wypełniania, a następnie składania i autoryzacji formularza elektronicznego oraz przedstawiania załączników do niego został omówiony w przygotowanej Instrukcjidostępnej po zalogowaniu się w systemie USOSweb (moduł Wnioski). Z jej treścią można zapoznać się również tutaj Wnioski w innej formie nie są przyjmowane.
Podczas rozpatrywania Wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania. Na kompletne podanie składają się:

  • wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub
  • ważne orzeczenie o niezdolności do pracy, lub
  • ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

wystawione przez uprawnionych lekarzy zespołu orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Orzeczenie na podstawie którego zostanie złożony Wniosek, należy zeskanować i przygotować z niego plik PDF. Wielostronicowe orzeczenie musi stanowi jeden plik PDF. Zasady dołączania kopii orzeczenia zostały podane w Instrukcji.

 

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Wygenerowanie Wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych możliwe jest również przy braku w systemie informacji o orzeczeniu o niepełnosprawności (lub o niezdolności do pracy) oraz o jego ważności, jednak system uniemożliwi wypłatę przyznanego świadczenia. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Biura Obsługi Studentów, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 12 rozpoczętych semestrów, niezależnie od tego, czy student pobierał stypendium lub nie. Na studiach pierwszego stopnia uprawnienie istnieje przez 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia - przez 7 semestrów, jednak w sumie przez nie więcej niż 12 semestrów. Do tego okresu wlicza się również przewidziane Regulaminem studiów semestry przerw w studiach (urlopy).

UWAGA:

Okresy wszystkich odbywanych studiów - niezależnie od ich ukończenia lub nieukończenia - sumują się. Za semestr studiów uważa się każdy rozpoczęty semestr, niezależnie od czasu posiadania statusu studenta w jego czasie.

Na przykład:

Jeżeli student odbywał studia pierwszego stopnia przez 8 semestrów, ale wcześniej studiował 2 semestry na innych, również nie ukończonych studiach, na podjętych studiach prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra ma jeszcze tylko 2 semestry uprawnień.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia prowadzące do uzyskania już posiadanego tytułu zawodowego. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku studiów, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Na podstawie art. 93 ust. 8 Ustawy powyższe zasady dotyczące uprawnienia do stypendium dla osób niepełnosprawnych stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku studiów, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku do właściwej Podkomisji Wydziałowej Uczelnianej Komisji Stypendialnej (w systemie USOSweb, przez wybór jednostki/kierunku), z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Podkomisje Wydziałowe realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, uzgodnione przez Rektora i Samorząd Studentów, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku studiów i wydziału.

UWAGA:
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki lub od miesiąca złożenia kompletnego wniosku, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia.

W roku akademickim 2023/2024 stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jestw wysokości 700 PLN.

 

Wysokość świadczenia została wprowadzona Zarządzeniem nr 366/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 września 2023 roku w sprawie wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora oraz procenta studentów, którym przyznaje się stypendium rektora i została ustalona przez Rektora i Samorząd Studentów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego oraz liczby wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.