Przejdź do treści

Dostępność UAM

Dostępność UAM

Wszyscy mamy prawo do dostępności

Sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia dostępności, usuwania barier oraz zapobiega ich powstawaniu.

Standardy dostępności stanowią zestawienie minimalnych wymagań zapewniających równe traktowanie różnorodnych użytkowników. Przyczyniają się do promowania równego, sprawiedliwego dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone. Przy czym, nie chodzi tu jedynie o osoby z niepełnosprawnościami, ale również inne osoby mające trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji, seniorzy, osoby z unieruchomionymi złamanymi kończynami, kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem itp.

 

 

 

 

Każdy może mieć szczególne potrzeby, wynika to z konkretnej sytuacji, konkretnej osoby w konkretnym środowisku.

Minimalne wymagania obejmują zapewnienie:

  • Dostępności architektonicznej
  • Dostępności cyfrowej
  • Dostępności informacyjno- komunikacyjnej

 

Zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, jego efekty mają odpowiadać na potrzeby wszystkich użytkowników oraz być dostępne i przyjazne dla maksymalnie szerokiej grupy osób.
Projektowanie uniwersalne to rodzaj strategicznego podejścia do organizowania i tworzenia.

Zakłada planowanie produktów, usług oraz przestrzeni w taki sposób, aby:

  • Ich funkcja i działanie były zrozumiałe dla każdego użytkownika poprzez zastosowanie kilku różnych form przekazu angażujących inne zmysły
  • Zapewnić powtarzalne, spójne rozwiązania
  • Zapewnić pełną równość wszystkich obywateli
  • Były użyteczne dla osób o różnej sprawności, indywidualnych możliwościach, preferencjach i potrzebach
  • Zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom minimalizując ryzyko błędnego czy przypadkowego użycia
  • W sytuacji nagłego zagrożenia, zapewnić możliwość bezpiecznej ewakuacji wszystkim użytkownikom przestrzeni
  • Wykluczyć rozwiązania zastępcze, które prowadzą do segregacji, stygmatyzacji czy wykluczenia niektórych użytkowników

 

Mając na uwadze, że dostępność to prawo, standard, ale także odpowiedzialność. Przypominamy, że każdy członek naszej akademickiej społeczności publikując treści, prowadząc korespondencję, organizując wydarzenia, przygotowując się do prowadzenia wykładów, prowadząc biuro, urządzając przestrzeń, itd. itp., powinien zapewnić powyższą dostępność. Każdy z nas na tym tylko skorzysta.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej