Przejdź do treści

Projekt uczelnia otwarta

„Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” – wierzymy, że uczelnia otwarta, to taka, która zapewnia dostępność dla każdego i każdej, który chce zdobywać wiedzę i umiejętności bez względu na potrzeby wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności. By być otwartymi na miarę współczesnych czasów, opracowaliśmy holistyczną koncepcję zarządzania dostępnością w różnych jej obszarach.

 

 1. Otwarci ludzie,
  a więc kadra każdego szczebla przygotowana do pracy z osobami z niepełnosprawnościami
 2. Dostępna infrastruktura,
  czyli budynki dydaktyczne, a także obiekty cyfrowe (np. strony www, aplikacje mobilne)
 3. Przyjazne procedury,
  które ułatwią student(k)om/ doktorant(k)om uzyskanie wsparcia adekwatnego do ich potrzeb, a kadrze realizację programów studiów zgodnie ze standardami akademickim
 4. Nowoczesne technologie,
  wspierające wszystkich uczestników procesu edukacyjnego w realizacji celów dydaktycznych, czy naukowo-badawczych

Jesteśmy przekonani, że osoby z niepełnosprawnościami są w pełni wartościowymi członkami naszej wspólnoty akademickiej, dlatego nasz projekt ma przyczynić się do zwiększenia dostępności oferty edukacyjnej do ich różnorodnych potrzeb. Dostępność to prawa studenta, dostępność to prawa człowieka.

 

Planowanie działania

By wzmocnić poszczególne obszary naszej misji przypisaliśmy im konkretne działania, jakie planujemy wdrożyć. W obszarze Otwarci ludzie przewidujemy wzmocnienie kluczowych kompetencji kadry każdego szczebla w obszarze współpracy z osobami z o różnych rodzajach niepełnosprawności (w tym niewidocznych, np. trudności psychiczne, spektrum autyzmu) poprzez:

 • Organizację szkoleń i warsztatów (w tym także szkolenia hybrydowe stacjonarne wraz z komponentem e-learningowym)
 • dofinansowanie do zewnętrznych szkoleń studiów podyplomowych odnoszących się do tematyki niepełnosprawności w obszarze szkolnictwa wyższego
 • Organizację zagranicznych wizyt studyjnych,
 • Wzbogacenie oferty ogólnopolskiej konferencji – Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami o wystąpienia dodatkowych ekspertów/tki, w tym z zagranicy
 • Organizację spotkań z ekspertami zewnętrznymi i przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami w ramach spotkań „Laboratorium partycypacji”
 • Opracowanie i realizację kampanii świadomościowej nt. różnych rodzajów niepełnosprawności, w tym ukrytych

 

Dostępna infrastruktura

 • Montaż wind w kolejnych budynkach UAM (Collegium Novum – wejście główne, budynek dydaktyczny przy Coll. Iuridicum Novum, Collegium Heliodori)
 • Montaż pętli induktofonicznych wspomagających słyszenie w Collegium Mathematicum, Collegium Biologicum, Collegium Chemicum Novum, bud. E kampusu Ogrody
 • Montaż systemu automatycznego otwierania drzwi w bud. C kampusu Ogrody
 • Zakup krzeseł ewakuacyjnych do obiektów UAM
 • Montaż planów tyflograficznych w wybranych budynkach UAM
 • Montaż systemu orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących w kluczowych z ich perspektywy obiektach UAM
 • Przebudowa biura podawczego w budynku Collegium Geographicum
 • Montaż platformy przyschodowej w budynku Collegium Geologicum
 • Budowa dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami stanowiska laboratoryjnego na Wydziale Chemii (wraz z przeszkoleniem asystentów laboratoryjnych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zakup mobilnych stanowisk laboratoryjnych do Wydziału Biologii
 • Opracowanie napisów dla osób nie(do)słyszących w archiwalnych materiałach UAM wskazanych przez naszych studentów

 

Przyjazne procedury

 • Stworzenie Zarządzenia Rektora w sprawie zapewniania dostępności uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, chronicznie chorych, lub z dodatkowymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia
 • Opracowanie procedur ewakuacji osób z niepełnosprawnościami w myśl nowych przepisów
 • Opracowanie procedury reagowania w sytuacjach trudnych z udziałem osoby w kryzysie psychicznym
 • Realizacja badań FGI CADI, CAWI w zakresie zidentyfikowania barier, które występują na naszej uczelni

 

Nowoczesne technologie

 • zakup licencji programu wspierającego monitoring stron www i innych obiektów cyfrowych pod względem zgodności ze standardem WCAG 2.1
 • Zakup lub opracowanie oprogramowania ułatwiającego edukację zdalną oraz zdalną obsługę administracyjną studentów i doktorantów z niepełnoprawnościami
 • Opracowanie aplikacji mobilnej wspierającej proces ewakuacji osób z niepełnosprawnościami
 • Zakup sprzętu wspomagającego zajęcia laboratoryjne lub terenowe (dronów, tabletów wraz z kamerkami czołowymi)
 • Zakup drukarek brajlowskich oraz drukarek wielkoformatowych na potrzeby adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby studentów z niepełnosprawnością wzroku Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydz. Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 

Czas trwania projektu: 1.01.2020 r. – 30.09.2023 r.

Budżet projektu: 10 902 063,70 zł

Projekt POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku”.