Przejdź do treści

Asystent akademicki

Asystent akademicki

O wsparciu

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta akademickiego. Formy pomocy mogą być różne i zależą od indywidualnych możliwości osoby z niepełnosprawnością, może to być np. asysta w dotarciu na zajęcia objęte planem studiów i/lub w przemieszczaniu się podczas i między zajęciami; pomoc w sporządzaniu notatek, kserowaniu; pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych; pomoc podczas załatwiania spraw w dziekanacie lub podczas konsultacji z prowadzącym zajęcia; inna pomoc (po wcześniejszym uzgodnieniu).

 

 

Dla kogo?

O wsparcie asystenta akademickiego mogą ubiegać się wszystkie osoby, którym z powodu niepełnosprawności trudniej jest w pełni uczestniczyć w zajęciach życia akademickiego, np. ze względu na obiektywne trudności w notowaniu, trudności w poruszaniu się, czy komunikacji z grupą i wykładowcami. Z pomocy asystentów korzystają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności: studenci, doktoranci czy pracownicy prowadzący działalność naukowo-badawczą.

 

Wnioskowanie krok po kroku

  1. Zgłoś się do psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie studiowania, który na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej lub orzeczenia oraz rozmowy z zainteresowaną osobą może przydzielić wsparcie asystenta w ramach racjonalnych dostosowań.
    Kontakt na stronie Psychologicznego konsultanta ds. trudności w studiowaniu
  2. Wskaż osobę, która będzie Twoim asystentem akademickim. Jeśli masz trudności w znalezieniu takiej osoby zgłoś się do koordynatora wydziałowego ds. kontaktu z BWON i PRiWP. Koordynator pomoże wyłonić taką osobę na wydziale/ kierunku. Lista koordynatorów
  3. Wraz z asystentem umów się na spotkanie w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. (Kontakt po prawej stronie)
  4. Wraz z asystentem wstępnie oszacujcie liczbę godzin wsparcia asystenta w semestrze.
  5. Przyjdź do Biura na ul. Grunwaldzką 6, pok. 114. Na umówione wcześniej spotkanie razem z osobą, która ma zostać Twoim asystentem.
  6. Na spotkaniu z pracownikiem biura przygotujesz wniosek o asystenta, a asystent podpisze umowę zlecenie na świadczenie usług asystenta.

 

Zadania asystenta

Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i jest wynagradzany na podstawie karty pracy.

 

Zadania asystenta w ramach umowy są określane na spotkaniu z pracownikiem BWON. Asystent wykonuje tylko zadania związane z procesem studiowania lub prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Nie pełni funkcji asystenta osobistego. Pomoc w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem nie jest objęta umową.

 

Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego asystent dostarcza do BWON dokumenty rozliczeniowe: wypełnioną kartę pracy, rachunek do umowy, załącznik do umowy zlecenia. Dokumenty rozliczeniowe należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub przesłać pocztą wewnętrzną przez BOS.

 

Wynagrodzenie wypłacane jest przez UAM na konto bankowe wskazane przez asystenta akademickiego.

 

Oprócz wynagrodzenia asystent po zakończeniu umowy może wystąpić do BWON o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami.